9 Minä olen elävän veden antaja

”Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.” — Johannes 4:14

Milloin ja kenelle Jeesus sanoo tämän? Tuossa tilanteessa Jeesus istahti kaivon ää-reen, koska oli väsynyt. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että hänellä oli tilanteessa nälkä, sillä hänen opetuslapsensa olivat menossa hakemaan ruokaa. Myös Jeesus tunsi välillä inhimillisiä tarpeita kuten nälkää, janoa ja väsymystä. Aivan kuin me. Kai-volla Jeesus aloittaa keskustelun samarialaisen naisen kanssa, mikä oli epätavallista. Kyseessä oli nainen, eivätkä juutalaiset myöskään puhuneet samarialaisten kanssa, koska olivat heidän vihamiehiään. Jeesus kuitenkin puhuu tälle, pyytää naiselta ensin vettä ja kertoo sitten elävästä vedestä, jonka jälkeen ei enää tulisi jano. Nainen haluaa saada tätä elävää vettä, jotta ei tarvitsisi aina tulla kaivolle. Jeesus tietää sitten yli-luonnollisesti, että naisella oli ollut jo viisi miestä, eikä tämän nykyinen kumppani ole hänen aviomiehensä. Jeesus haastaa naisen elämäntavan. Tämän jälkeen nainen ajat-telee ensin, että keskustelukumppani on profeetta, ja sanoo, että Jumalaa voi palvoa vain Jerusalemissa.

Jeesus tunnustaa itsensä keskustelun aikana Messiaaksi. Hän selittää naiselle, että ne, jotka palvovat Jumalaa oikein, eivät enää palvo Jumalaa vain jossain tietyssä fyy-sisessä paikassa, vaan hengessä ja totuudessa. Nainen jättää vesiruukkunsa ja kii-rehtii kaupunkiin kertomaan ihmisille, että Jeesus tiesi, mitä hän oli tehnyt, ja että kyseessä on ehkä Messias. Monet uskoivatkin Jeesukseen Messiaana naisen kerto-muksen perusteella. Sitten Jeesuksen opetuslapset palasivat ja halusivat viedä hänet syömään. Mutta hän sanoo: ”Minun ruokani on tehdä sen tahdon, joka on minut lähet-tänyt, ja toteuttaa sen työ, jonka hän on minulle antanut.” (Johannes 4:34) Jeesus ei syö. Nainen ei hae vettä.

Evankeliumi riittää: Jeesus kuoli, antoi kaiken meidän puolestamme, jotta meillä voi-si olla suhde Jumalaan. Jeesus antaa meille anteeksi kaikki syntimme, jotta voisim-me saada ikuisen elämän. Ja jo nyt saamme maistaa tätä elävää vettä.

Muistetaan ja tiedostetaan, että evankeliumi riittää myös tänään. Se on elämän ydin. Emme voi enää olla ilman Jeesusta – tarvitsemme häntä! Jeesus haastoi naisen elä-mäntavan. Mutta ennen kaikkea Jeesus opettaa tälle naiselle, että jokainen voi palvoa Jumalaa, missä ikinä onkaan. Kuinka etuoikeutettua onkaan, että voit palvoa Juma-laa, missä ikinä oletkin! Etsitään yhdessä Jumalaa ja tullaan jälleen riippuvaisiksi Jeesuksesta. 

Kiitämme siitä, …
– että sinulla on meille elävää vettä.
– että voimme palvoa sinua, missä tahansa olemmekin.
– että olet meille kaikki kaikessa 

Pyydämme, …
– että ymmärrämme uudestaan, mitä tarkoittaa olla riippuvainen sinusta.
– että yhä useammat kaupunkimme asukkaat tutustuvat sinuun.
– että asetamme sinut entistä enemmän elämämme keskipisteeksi.

Lisäksi rukoilemme
– uutta tuoreutta, raikkautta ja Jumalan antamaa kasvua jumalanpalve-luksiimme
– että Jumala lähettää työntekijöitä sadonkorjuuseen – ihmisiä, jotka ra-kastavat antaa panoksensa Jumalan seurakunnan rakentamiseen.
– että Jumala johtaa Credoon ihmisiä, joista tulee ikään kuin pilareita seu-rakuntaan.