3 Minä olen maailman valo

”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»”. — Johannes 8:12
 
”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorel-la.”  — Matteus 5:14

Valo on meille nykyään täysin normaalia ja itsestäänselvyys. Se pysyy kirkkaa-na koko päivän, ja kun aurinko laskee, voimme sytyttää lampun. Olemme kaikki kasvaneet itsestäänselvän valon kanssa, ja korkeintaan sähkökatkon yhteydessä huomaamme, kuinka pimeää on ilman valoa. Jeesuksen ajan ih-misille valo merkitsi jotakin erilaista. Päivällä on valoisaa ja auringonlaskun jäl-keen on pimeää. Sitä ei voi muuttaa. Kyllä, kynttilöitä tai öljylamppuja oli ole-massa jossain muodossa jo silloin. Mutta ne olivat vain hätäratkaisu, jolla pys-tyttiin näkemään jotain lyhyen aikaa. Niitä ei tehty antamaan paljon valoa, vaan juuri riittävästi. Silloin ihmiset tunsivat pimeyden. He ymmärsivät, miten suuri ero on sillä, että on valoa. Kaikki se, mikä muodosti jokapäiväisen elä-män, oli mahdollista vain valon avulla. Mutta ihmiset eivät tunteneet valoa vain arkielämästä.

Myös Toorassa (nykyisessä Vanhassa testamentissamme) valo on tärkeä aihe. Niinpä valo on ensimmäinen asia, jonka Jumala puhuu olemassaoloon (1. Moos. 1:3). Myös Egyptistä lähdön jälkeen Jumala johdattaa Israelin kansaa yöllä tulipatsaan ja päivällä pilvipatsaan avulla. Yöllä (pimeydessä) hänestä tu-lee näin israelilaisten valo. Mutta Jumala ei ainoastaan puhu valosta ja anna valoa. Häntä kuvataan VT:ssa myös itse valona. Esimerkiksi Jesaja kirjoittaa 60:19: ”Herra on sinun ikuinen valosi” ja Psalmissa 27:1 luemme ”Herra on mi-nun valoni”.

Kun Jeesus sanoi: ”Minä olen maailman valo”, nämä sanat aktivoivat kuulijoi-den ajatukset. Valo teki kaiken toiminnan mahdolliseksi. Valo on jotakin sel-laista, jollaiseksi Jumala kuvaa itsensä. Jeesus tekee tällä lauseella selväksi, että hän on kirkkaus ja hänen avullaan voimme nähdä. Häntä tarvitaan kaik-keen. Ilman häntä ihmiset ovat sokeita. Jeesus auttaa heitä silloin, kun he ei-vät näe mitään (kuten Israelin lähdettyä Egyptistä), ja siellä missä hän on, on todellinen elämä.

Mutta Jeesus ei sano vain, että hän on valo, vaan että hän on maailman valo. Näin hän toteaa olevansa valkeus KAIKILLE. KOKO maailman tulisi nähdä hä-net ja hyötyä hänestä valona. Hän haluaa hälventää pimeyden kaikista ihmisis-tä. Siellä, missä ihmiset ovat voimattomia, Jeesus haluaa auttaa. Missä tahan-sa ihmiset kokevat pimeyttä, hän haluaa tuoda valon. Jeesus on pimeyden poissaolo, koska valo hälventää kaiken pimeyden. Hän haluaa, että jokainen tässä maailmassa kokee vapauden pimeydestä.

Kiitämme siitä, …
– että olet valoa meille henkilökohtaisesti.
– että sinun kauttasi voimme olla valona myös muille.
– että saamme kokea vapauden pimeydestä.

Pyydämme, …
– että valosi muuttaa kaupunkimme konkreettisesti.
– että valosi häätää pois pimeyden.
– että kaikki ymmärtävät, että sinä olet valo

Lisäksi rukoilemme
– että ihmiset vapautuvat pimeyden vallasta, vaikeista menneisyyden asioista, traumaattisista kokemuksista, masennuksesta.
– Kivistön nuorten puolesta ja vandalismin, väkivallan ja rikollisuuden sekä huu-meongelman loppumista.
– Nuorisotyön aloittamisen ja Timin ja hänen perheensä sekä tiiminsä puolesta.